Zmiany w prawie budowlanym 2020. Co można budować bez zgłoszenia?

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadziła istotne zmiany w prawie budowlanym, których celem było przyspieszenie i uproszczenie procesów inwestycyjno-budowlanych, a także zwiększenie stabilności wszystkich decyzji w nich podejmowanych. Modyfikacje te weszły w życie w dniu 19 września 2020 roku. W dzisiejszym wpisie przedstawimy, jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone w 2020 roku.

Jakie są najważniejsze zmiany w prawie budowlanym?

Nowelizacja prawa budowlanego z 2020 roku to jak dotąd największa z jego dotychczasowych modyfikacji. Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie procesu inwestycyjnego. Oto najważniejsze z nich:

1. Zmiany w projekcie budowlanym

Zgodnie z wprowadzoną w życie w 2020 roku ustawą zmienia się podział projektu budowlanego, który został rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Dotychczas projekt budowlany był jednym dokumentem, w którym musiały być zawarte informacje dotyczące wszystkich tych trzech zagadnień. Obecnie inwestor składa do administracji architektoniczno-budowlanej najpierw projekt zagospodarowania działki albo terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Na podstawie tych dokumentów zostaje podjęta decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę. Projekt techniczny składany jest do organu nadzoru budowlanego dopiero później, gdy potrzebna jest decyzja o pozwolenie na użytkowanie.

2. Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę

Przed zmianami wprowadzonymi w 2020 roku decyzja o pozwoleniu na budowę była wydawana na podstawie wzoru, który określony był w rozporządzeniu. Był to często problem, gdyż wzór ten ulegał częstym zmianom. Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że wzór ten nie jest potrzebny, a decyzja będzie wydawana bez niego zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

3. Lista obiektów, które można budować na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych bez pozwolenia na budowę

Nowe przepisy zawierają szczegółową i przejrzystą listę obiektów, które można budować bez pozwolenia na budowę. Oto one:

 • Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się całkowicie na działce albo działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ciśnieniu roboczym nieprzewyższającym 0,5MPa) i elektroenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV),
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2,
 • oczyszczalnie ścieków, których wydajność mieści się w zakresie do 7,50 m3 na dobę,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) o pojemności do 10 m3,
 • tymczasowe obiekty budowlane, które nie są trwale połączone z gruntem,
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości do 2,50 m,
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, które służą do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • kanalizacja kablowa,
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich, a także zatok parkingowych na owych drogach,
 • obiekty budowlane przeznaczone do wykonywania działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów,
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe, których wysokość piętrzenia jest mniejsza niż 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi, a także poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2 (tego typu obiektów nie może być na działce więcej niż 2 na każde 500 m2),
 • przydomowe ganki i ogrody zimowe, których powierzchnia nie przekracza 35 m2 (nie może być ich więcej niż dwa na każde 500 m2 powierzchni działki),
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej poniżej 35 m2 powierzchni (maksymalnie jeden na 500 m2 działki),
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni do 35 m2,
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i nie głębsze niż 2 m, które przeznaczone są na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa usytuowanych na obszarze Natura 2000,
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk zlokalizowane na obszarze Natura 2000,
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie przeznaczone do rekreacji,
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2,
 • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
 • kanały technologiczne w pasie drogowych powstające w ramach przebudowy drogi,
 • stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy,
 • niecki dezynfekcyjne w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem,
 • naziemne zbiorniki do przechowywania paliw płynnych klasy III przeznaczone na potrzeby własne użytkowania o pojemności nie większej niż 5 m3,
 • podbudowy nadziemne dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
 • obiekty małej architektury znajdujące się w miejscach publicznych,
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, które są uzupełniającą zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (np. płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojownicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nieprzekraczającej 7 m oraz silosy na kiszonkę).

4. Obiekty zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia

Nowelizacja prawa budowlanego z 2020 roku wyszczególnia również obiekty, które można stawiać bez pozwolenia na budowę oraz bez zgłoszenia, są to:

 • Biletomaty,
 • paczkomaty,
 • wpłatomaty,
 • automaty sprzedające,
 • automaty przechowujące przesyłki,
 • automaty przeznaczone do wykonywania innego rodzaju usług, których wysokość nie przekracza 3 m,
 • wolno stojące altany o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2,
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny,
 • wiaty przystankowe i peronowe,
 • parterowe budynki o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2, które są przeznaczone na zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych,
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk, 
 • parkometry z własnym zasilaniem,
 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2,
 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych,
 • opaski brzegowe oraz inne sztuczne umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych,
 • pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
 • telekomunikacyjne linie kablowe,
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nie większej niż 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m znajdujące się na gruntach rolnych,
 • przydomowe tarasy o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • naziemne zbiorniki, które są obiektami budowlanymi i służą do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika o pojemności do 5 m3.