Zadania adwokata jako pełnomocnika w sprawach karnych

Wg polskiego prawa strony oraz pozostali uczestnicy w postępowaniu karnym mogą występować osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli procesowych. W przypadku oskarżonych adwokat lub radca prawny występuje jako obrońca, inne strony mogą ustanowić pełnomocnika, który będzie je reprezentował w postępowaniu karnym.


Kto może ustanowić pełnomocnika?

Według przepisów kodeksu postępowania karnego adwokata lub radcę prawnego jako pełnomocnika może ustanowić inna strona niż oskarżony (podejrzany) lub m.in. oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny lub powód cywilny. W postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez policję lub prokuraturę) prawo to przysługuje pokrzywdzonemu (może być nim zarówno podmiot prawny, osoba fizyczna, instytucje publiczne lub organizacje społeczne).

Pełnomocnik może podjąć działania od momentu ustanowienia przez stronę, z reguły osobę fizyczną, rzadziej podmiot prawny. Jednak sąd lub prokurator może podjąć decyzję odmowną o dopuszczeniu pełnomocnika, gdy uzna, że wymaga tego interes reprezentowanej osoby. Na decyzję o odmowie uznania pełnomocnika możemy złożyć zażalenie. Wyznaczenie pełnomocnika nie ma charakteru obligatoryjnego, ale z pewnością ułatwia skuteczne reprezentowanie naszych spraw przed sądem lub prokuraturą.


Jakie są zadania pełnomocnika?

Pełnomocnik działa w imieniu strony postępowania i na jej rzecz. Może być związany instrukcjami osoby, ustanawiającej pełnomocnika. Wszystkie czynności, które podejmuje, jak i jego zaniechania wywołują skutki procesowe. Zakres pełnomocnictwa jest zdefiniowany w dokumencie pełnomocnictwa, może być ono ograniczone lub nieograniczone.

Wyznaczony pełnomocnik może wykonywać m.in. następujące czynności:

  • złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w imieniu pokrzywdzonego, zgłaszając swój udział w postępowaniu,
  • wystąpić w imieniu pokrzywdzonego o pisemne uzasadnienie wniosku o umorzeniu postępowania lub wydaniu wyroku skazującego bez rozprawy oraz złożyć wniosek o ponowne podjęcie postępowania, które zostało warunkowo umorzone,
  • w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnik może wykonywać dla podejrzanego wszystkie czynności, do których jest uprawniony obrońca oskarżonego. Jeśli podejrzany zostanie oskarżony, stosunek pełnomocnictwa może przejść w stosunek obrony.

Występując przed sądem, warto zadbać o ustanowienie adwokata jako pełnomocnika, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na skuteczną i profesjonalną reprezentację. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, by dowiedzieć się więcej.