Na czym polega odfrankowienie kredytu?

W takiej sytuacji frankowiczom pozostaje skorzystanie z możliwości złożenia pozwu sądowego, wiąże się to jednak z koniecznością wnikliwej analizy postanowień umowy oraz odpowiednim wyliczeniem swoich roszczeń. Najlepszą metodą, by poradzić sobie w sytuacji sporu sądowego z bankiem, jest skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w kredytach frankowych, która będzie reprezentowała interesy Klienta. Przekonajmy się, na czym polega odfrankowienie kredytu i sprawdźmy, jakie są dla niego alternatywy.

 

Kłopoty związane ze spłatą kredytów we frankach szwajcarskich

Kredyty we frankach szwajcarskich stały się dla wielu osób prawdziwą pułapką, która naraziła je na wiele stresu, a niekiedy wpędziła w poważne tarapaty finansowe lub doprowadziła do utraty kupionego mieszkania. Przez lata zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu we frankach szwajcarskich, było najprostszą, a zarazem najtańszą formą sfinansowania zakupu mieszkania. Ze względu na niższe oprocentowanie oznaczało to mniejsze comiesięczne raty, dając możliwość nabycia mieszkania także osobom, których zarobki nie były dość duże, by pozwolić sobie na tradycyjny kredyt złotowy. Do brania tego rodzaju kredytów hipotecznych nakłaniały też banki i zatrudnieni w nich handlowcy, którzy przyciągali klientów wyższą niż liczona w złotówkach zdolnością kredytową, zapewniając, że korzystna sytuacja utrzyma się znacznie dłużej.

 

Niestety wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej na świecie kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego gwałtownie wzrósł, sprawiając, że bardzo zwiększyły się też raty kredytu. Banki, chcąc zabezpieczyć swoje interesy w związku z faktem, że cena kupionego mieszkania pozostała na tym samym poziomie, a zobowiązanie klienta wyliczane w złotych gwałtownie wzrosło, zażądały w wielu przypadkach dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci hipoteki na innej nieruchomości. Poważnym kłopotem dla osób spłacających kredyty frankowe okazała się też wielkość spreadów, czyli różnic między rzeczywistym kursem franka szwajcarskiego a tym, który banki arbitralnie przyjmowały jako podstawę obliczania rat spłacanych przez klientów jako równowartość wyrażana w złotówkach.

 

Klienci banków udzielających kredytów we frankach szwajcarskich znajdowali się w trudnej sytuacji, a próby dochodzenia swoich praw spełzały na niczym. Sytuacja zmieniła się po wyroku TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), który orzekł, że zarówno w przypadku kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, jak i tych, które były jedynie indeksowane osoba, która ją zawarła, może wystąpić z żądaniem unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia, w zależności od tego, która z opcji będzie dla niej korzystniejsza.

 

Dlaczego odfrankowienie kredytu będzie dla większości klientów korzystne?

Jednym z poważnych problemów związanych z kredytami frankowymi, zarówno tymi, które były denominowane we frankach, jak i w nich indeksowane był fakt, że zawierały one tzw. klauzule abuzywne. Chodzi tu o takie postanowienia, które są niekorzystne dla klienta i zabronione, a użyte przez bank, miały pozwolić na znaczne zwiększenie jego zysków kosztem osób, które podpisały umowy. Do najważniejszych należało obciążane klientów ryzykiem wahań kursowych w czasie zawierania transakcji wymiany waluty, a także dowolnego ustalania kursu walutowego, bez podania kryteriów, na których bank opiera swoje wyliczenia. Konsekwencją takich działań było bieżące przeliczanie wartości kredytu, co sprawiało, że jego wartość nie była powiązana z wysokością faktycznie wypłaconej klientowi kwoty. Kredytobiorca o wysokości swoich zobowiązań dowiadywał się w momencie spłaty, przy czym przy zbliżającym się terminie następnej raty cała procedura była powtarzana, a wycena mogła znacznie różnić się od poprzedniej, choć często nie znajdowało to odzwierciedlenia w zmianie kursu franka.

 

Obecność klauzul abuzywnych dawała możliwość unieważnienia kredytu. Taka sytuacja nie zawsze była jednak korzystna dla klienta, ponieważ oznaczała wycofanie umowy z obiegu prawnego i rozliczenie między bankiem a klientem, w ramach którego bank zwraca klientowi dokonane wpłaty. W przypadku, gdy ich suma będzie niższa od zaciągniętego zobowiązania, klient będzie musiał wyrównać bankowi różnicę. Analogicznie wówczas, kiedy spłacone raty przewyższałyby sumę kredytu, odpowiednią kwotę przekazałby klientowi bank. Taka sytuacja, poza wyjątkowymi przypadkami właściwie się jednak zdarza.

 

Inną możliwością jest skorzystanie z opcji przewalutowania kredytu frankowego. Warto jednak pamiętać, że operacja ta dotyczy jedynie tej części zobowiązania, która pozostała do spłacenia, nie ma natomiast wpływu na wcześniej wnoszone opłaty, nawet jeśli były one naliczane na podstawie klauzul uznanych za niezgodne z prawem. Przewalutowanie będzie więc korzystne tylko w szczególnych okolicznościach, gdy kurs franka szwajcarskiego znajdzie się na wyjątkowo niskim poziomie. W przeciwnym razie zazwyczaj wysokość rat płaconych przez klienta banku znacznie wzrośnie, a cała procedura nie przyniesie żadnych korzyści, poza zabezpieczeniem na wypadek kolejnej gwałtownej zwyżki kursu szwajcarskiej waluty.

 

Zupełnie inne korzyści można uzyskać, decydując się na rozpoczęcie procedury związanej z odfrankowieniem kredytu. Będzie tak dlatego, że w razie ofrankowania kredytu z umowy są usuwane wszystkie klauzule abuzywne, ona sama pozostaje jednak w mocy. Zmianie ulega jednak mechanizm, według którego jest spłacany kredyt. Za okres jego trwania przyjmuje się oprocentowanie według stawki LIBOR, a kredyt jest od tej pory traktowany jak typowy kredyt złotowy. Dodatkowym elementem odfrankowienia kredytu jest zwrot przez bank opłat pobranych na podstawie klauzul abuzywnych. Ponieważ do ustalenia zobowiązania klienta są wykorzystywane pierwotne poziomy wypłaconego kredytu, całość ulega znacznemu obniżeniu, a raty są wyliczane ponownie, już na nowych zasadach. Odfrankowienie pozwala więc zarówno na odzyskanie niesłusznie pobranych opłat – może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – a także możliwość spłacania pozostałej kwoty przy stosunkowo niskim i niezwykle korzystnym oprocentowaniu.