Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Wyróżnić możemy wiele sytuacji, w których można ubiegać się odszkodowania. Jedną z nich jest błąd medyczny, czyli działanie niezgodne z nauką medycyny. Można się o nie ubiegać, jeżeli lekarz nie spełni obowiązku zawartego w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która stanowi, że „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością”. W jaki sposób należy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny i jakie odszkodowanie może otrzymać osoba poszkodowana?

Jakie czynności należy podjąć, ubiegając się o odszkodowanie? 

Pacjent, w przypadku którego popełniono błąd medyczny, powinien starać się o uzyskanie odszkodowania. W celu określenia, czy doszło do błędu medycznego, warto skorzystać z pomocy prawnej. Aby starać się o otrzymanie odszkodowania, niezbędne jest przede wszystkim zebranie dokumentacji medycznej, która dotyczy zaistniałej sytuacji. Mogą to być kopie dokumentów ze szpitala czy wyniki badań i zalecenia wydane przez lekarza.

Przydatne mogą okazać się również rachunki za rehabilitację, dodatkowe leczenie prywatne czy potwierdzenie innych wydatków, które wiązały się z pogorszeniem stanu zdrowia. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji należy złożyć pozew. Warto pamiętać, że w zależności od sytuacji pozew może być skierowany przeciwko konkretnemu lekarzowi, szpitalowi albo ubezpieczycielowi lekarza lub szpitala. Możliwe jest również zgłoszenie się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która ustali, czy według niej doszło do błędu medycznego.

Jakie odszkodowanie można otrzymać za błąd medyczny? 

Kwota i forma odszkodowania za błąd medyczny zależy przede wszystkim od tego, na czym polegał oraz jak wpłynął na stan zdrowia pacjenta. Odszkodowanie, które może otrzymać poszkodowany, ma zrekompensować straty, które poniósł za wykonane badania, rehabilitację, zakup leków czy przystosowanie mieszkania. Możliwa jest również wypłata zadośćuczynienia za doznane cierpienie, które wypłacane jest jednorazowo. Poszkodowany może również otrzymać rentę, która ma charakter okresowy. Może to być renta na zwiększone potrzeby, która obejmuje koszty związane z wydatkami, na przykład na leki czy rehabilitację albo renta z tytułu utraty zdolności do pracy.