Jak skutecznie wyegzekwować należności od dłużnika?

Jako przedsiębiorcy często spotykamy się z sytuacjami, gdy nasi kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań. Wtedy musimy podjąć kroki zmierzające do windykacji należności. Jak sprawić, by odzyskać pieniądze, które zalega nam dłużnik?


Sposoby na skuteczną windykację należności

Windykacja należności generuje czas i koszty, dlatego najlepiej rozpocząć od najmniej kosztochłonnych sposobów egzekucji długu. Dlatego najlepiej rozpocząć od windykacji polubownej, najlepiej niezwłocznie po upływie terminu zapłaty faktury.

Do sposobów windykacji polubownej należą telefony i e-maile, przypominające o konieczności uregulowania długu oraz pisma wezwania do zapłaty. Z pewnością większą skuteczność będzie miało pismo wysłane przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną, informujące o kolejnych krokach w sytuacji, gdy kwota należności nie zostanie uiszczona. Możemy też zaproponować dłużnikowi rozłożenie płatności na raty. Pamiętajmy o zachowaniu dowodów wysłanej korespondencji. W sytuacji, gdy windykacja polubowna nie odniesie wystarczających skutków, będą one ważnym dowodem przed sądem.

W przypadku długów, których okres spłaty się przedawnił (należności przedawnione), jesteśmy w stanie odzyskać należne środki jedynie w sposób polubowny, poprzez kontakt z dłużnikiem, a postępowanie sądowe może być nieskuteczne.

Jeśli polubowne odzyskanie długu okazało się nie możliwe, możemy skierować sprawę na tory sądowe. W postępowaniu sądowym musimy przedstawić dowody na próbę wyegzekwowania należności na drodze polubownej, bez tego sąd odrzuci nasz wniosek. Niestety wiąże się też ono z kosztami. Pozew przeciwko dłużnikowi możemy złożyć do e-sądu (jest to na pewno wygodniejsze rozwiązanie) lub sądu właściwego dla siedziby dłużnika. Postępowanie sądowe to droga, która może okazać się najskuteczniejsza, szczególnie przy wysokich zobowiązaniach, które trudno odzyskać. Warto dodać, że złożenie pozwu, przerywa bieg przedawnienia. Jeśli sąd uzna nasze roszczenia, dłużnik otrzyma sądowy nakaz zapłaty, a w przypadku uchylania się od uregulowania długu, otrzymamy tytuł wykonawczy, z którym będziemy mogli zwrócić się do kancelarii komorniczej.

Prowadzenie postępowania sądowego, w celu odzyskania długu warto powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii, obsługującej podmioty gospodarcze. Wtedy mamy największą szansę na skuteczną egzekucję długu na drodze sądowej.