Czym jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa dla osób, które z różnych powodów nie radzą sobie ze spłatą finansowych zobowiązań. Postępowanie upadłościowe odbywa się na drodze sądowej i może prowadzić do umorzenia części lub całości zaciągniętych przez nich długów. Kto konkretnie może złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jak przebiega procedura upadłościowa?

Czy każdy może ogłosić bankructwo?

Ogłoszenie osobistego bankructwa, czyli upadłości konsumenckiej, może odbyć się jedynie na drodze sądowej. Prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje osobom fizycznym (konsumentom), które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy jednak nadmienić, że od marca 2020 roku wprowadzono w życie nowelizację ustawy, która zakłada, iż przedsiębiorca zmierzający do ogłoszenia upadłości konsumenckiej może zamknąć działalność gospodarczą tuż przez złożeniem do sądu wniosku o wszczęcie postępowania oddłużającego.

Dłużnik wnioskujący o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi posiadać choć jedną umowę kredytową, której warunków nie jest w stanie wypełnić, tzn. nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby mu na spłacanie kolejnych rat. Niewypłacalność dłużnika dokumentują pisma bankowe wskazujące na fakt, iż jego zaległości kredytowe mają charakter ciągły i obejmują okres nie krótszy niż trzy miesiące.

Każdy, kto nie jest pewien, czy w jego przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie zasadne, może skorzystać z pomocy prawnej, jaką oferuje nasza kancelaria.

Postępowanie upadłościowe

Podstawowym założeniem postępowania upadłościowego jest dążenie do oddłużenia konsumenta poprzez:

  • spłacenie części lub całości długu z środków uzyskanych poprzez wyprzedanie majątku dłużnika,
  • umorzenie części lub całości zadłużenia.

Spłacenie lub umorzenie długów na drodze postępowania upadłościowego może mieć miejsce niezależnie od przyczyn, jakie doprowadziły dłużnika do niewypłacalności. Przed nowelizacją ustawa nie dopuszczała ogłoszenia upadłości w przypadku, gdy niewypłacalność dłużnika była bezpośrednią konsekwencją jego umyślnych działań lub rażących zaniedbań.

Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte nawet, jeśli osoba zadłużona nie posiada żadnego majątku. W takiej sytuacji pomija się etap postępowania, w którym Syndyk wycenia i przejmuje tzw. masę upadłościową (majątek dłużnika) i na drodze licytacji wyprzedaje poszczególne dobra materialne wchodzące w jej skład.

Upadłość konsumencką można ogłosić kilka razy w życiu, lecz nie częściej niż raz na 10 lat - przepisy prawa nie zezwalają, by sąd zaakceptował wniosek kogoś, kto w przeciągu minionych 10 lat ogłosił już upadłość konsumencką z pozytywnym wynikiem postępowania (doszło do spłaty bądź umorzenia całości lub części długu konsumenta na drodze sądowej).